İşletmelere giden öğretmenlere yol ücreti

Görev yaptıkları okullardan çeşitli işletmelere koordinatörlük olarak görevlendirilen öğretmenlere ödenmesi gereken yol ücreti yetkililer tarafından sürekli göz ardı ediliyor.

PAYLAŞ
Memur 5 - Uğur Akkuş

657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev mahallinde görevlerini ifa eden memurların görevleri gereği zaman zaman çeşitli görevler için görev mahallinin dışına da görevlendirilirler. Bu görevlendirmelerde hangi durumlarda harcırah, yevmiye ve gündelik ücreti almaları konusu ilgili kanunlar belirlenmiştir.

Zaman zaman sitemize gelen istekler üzerine meslek liselerinde görevli öğretmenlerin durumları konusu incelenerek şu karara varılmıştır.

 

Özellikle ilçelerde görev yapan meslek lisesi öğretmenleri haftanın bazı günlerinde ikametlerinin bulunduğu mahalde ve gayrı mahal olan bir yerde alınan görevlendirme onayı ile koordinatörlük görevi yürütmekteler ve gün içinde birkaç farklı işletmeye de giderek görevlerini yerine getirmektedirler.

Harcırah Kanunu’nu incelediğimizde çıkan sonuç ise şu şekildedir:

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “memuriyet mahalli” tanımı  11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un 89 uncu maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre 6245 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin g ve h bentlerinde;

 

Madde 3: Bu Kanunda geçen;                                                          

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,”;                                                                             

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki  yerleri;

     ifade eder.

Aynı kanunun 14. Maddesinde;

“Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye):

Madde 14 – Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

        1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

        2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara;

         3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

         4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

         5. (Değişik: 12/1/1959 - 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere.

itibaren verilir.”

hükmü, aynı kanunun 37. Maddesinde ise;

        

  “Madde 37 – Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir…”

ifadesi yer almaktadır.

Kanunun bu maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; Geçici görev yolluğu ancak memurun başka bir mahalle gönderilmesi halinde ödenebilir.  Başka yer ise, 6245 Sayılı Kanunun 3. Maddesinin h fıkrası uyarınca memurun asıl görevli olduğu yer ile ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde kalan kısmı dışındaki yerleri ifade eder. Bu nedenle harcırah ödenmez. Ancak ikametinden işletmelerdeki koordinatörlük, seminer, eğitim vb. gibi görevlere giden öğretmenlere her işletmeye gidiş ve dönüş olmak üzere sadece yol parası ödenebilir.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN