Kırıkkale'de nadasa bırakılan arazi çok fazla

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, kent genelinde nadasa bırakılan arazi miktarının oldukça fazla olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
Memur 5 - Uğur Akkuş

Kırıkkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz, kent genelinde nadasa bırakılan arazi miktarının oldukça fazla olduğunu söyledi.

Basın mensuplarıyla toplantı düzenleyen Yılmaz, tarımsal çalışmaları değerlendirdi.

Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLERİ

Çalışma Prensibi ve Faaliyet Planlaması

İl Müdürlüğümüz, İl Müdürümüz Sırrı YILMAZ’ın görevine başlamasını takiben öncelikle;

·        Çalışma alanımız olan İlimiz Tarım ve Hayvancılığının incelenmesi,

·        İl Müdürlüğümüz idari ve teknik altyapısının incelenmesi, kurumsal hafızanın analizi,

·        İlimiz iklim ve coğrafi yapısı ile çiftçi profilinin incelenmesi çalışmalarını yürütmüştür.

Bu kapsamda kurum içi koordinasyon toplantıları ile çalışmalar başlatılmıştır. İl Müdürlüğümüz teknik altyapısı ve İlimiz koşulları kapsamlı olarak değerlendirilmiş, geçmiş yıllarda yürütülen çalışmaların geri dönüşümleri değerlendirilmiş, kurumsal tecrübenin işaret ettiği sorunlar kayıt altına alınmıştır.

Bu çalışmanın tamamlanmasını takiben İlimiz Tarımına sektörel bir yaklaşım ile bakılarak 19 Aralık 2016 tarihinde “Kırıkkale Tarım Sektörü İştişare Toplantısı” düzenlenmiştir. Bu toplantı ile kurumsal verilerin çiftçilerimiz, tarım sektörü temsilcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile karşılaştırmalı analizi yapılmış, İlimiz sorunları her açıdan değerlendirilmiştir. Toplantı bu verilerin doğrulanmasının yanı sıra çözüm önerileri ve karşılıklı beklentilerin paylaşılması imkanı sunmuştur. Planlanmasından icra aşamasına kadar “Tarım Sektörü” ve “Ortak Akıl ve İşbirliği ile Çalışma” prensiplerini benimseyen ve sonuçları itibarıyla amacına ulaşan bu toplantı sonrasında İlimizin tüm tarımsal sorunları ve çözüm önerileri sentezlenerek “İl Müdürlüğümüz Faaliyet Öncelik Planlaması” yapılmıştır.

Sonuç olarak, Tarım ve hayvancılıkta entegre üretim yapan, makinalı ve modern tarım ile birim alanda daha çok ve kaliteli mahsül alan, Kırıkkale adıyla markalaşmış tescilli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerini iç ve dış pazarlara sunabilen bir İl olmak adına gereken çalışmalar planlanmış ve uygulamaya koyulmuştur.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Tüm bu çalışmalar sonucunda İlimiz Tarımının öncelikli sorunları;

1-      NADAS ALANLARININ FAZLA OLMASI: İlimizde nadasa bırakılarak üretim dışında kalan araziler toplam tarım arazilerimizin %43 kadardır. Bu rakam Türkiye ortalaması olan %17 ve TR71 bölgesi illeri ortalaması olan %33 rakamlarından çok daha fazladır. İlimizin toplam tarım arazisinin 308 bin hektar olduğu düşünülürse İlimizde her yıl 133 bin hektar alan üretim dışında kalmaktadır.

Nedenleri: Yapılan analizler göstermektedir ki;

·        Su kısıtı ve sulama yatırımlarının yetersizliği,

·        Topraktaki su miktarının korunmaması

·        Bilinçli üretim tekniklerinin yaygın olmayışı

·        İklim koşulları

İlimizde nadas alanlarının fazla olmasına sebep olmaktadır.

                Çözüm Planı:

İlimiz iklim koşullarının 2. Ürün üretimine elverişsiz olması ve kuraklık ve don afetlerine sıklıkla maruz kalınması nedeniyle İlimiz tarımsal üretimim modeli yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu kapsamda;   

·        Kuraklığa  ve soğuğa dirençli sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması

·        Mevcut su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için modern sulama tekniklerine geçilmesi,

·        Toprak işlemesiz tarım ve anıza doğrudan ekim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve anız yangınlarının önlenmesi

·        Kışlık ekim ve baklagiller ile münavebeli ekim tekniklerinin yaygınlaştırılması

·        Bireysel Sulama Sistemleri Desteğinden yararlanım oranının arttırılması

Çalışmaları planlanmış ve yürütülmeye başlanmıştır. Bu amaçla;

·       Kışlık Nohut ve Mercimek çeşitleri ilimize getirilmiş, Keskin İlçemizde deneme alanlarında ekimleri yapılmıştır. Aynı zamanda makinalı hasata uygun olan bu çeşitler verimleri ve kolay hasatları sayesinde çiftçilerimizin yüzünü güldürmüştür.

·       Anıza doğrudan ekim makinesi getirilerek hububat sonrası toprak işlemesiz teknik ile silajlık mısır ekimi yapılarak çiftçilerimize tanıtımı yapılmıştır.

·       Anız yangınlarıyla mücadele adına farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

·       Sertifikalı tohum kullanımının faydalarını içeren yayım çalışmaları planlanmış ve yürütülmeye devam edilmektedir.

·       Kavuzsuz arpa ve kuraklığa dayanıklı buğday çeşitlerinin demonstrasyonları için fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup, ekim döneminde seçilen demonstrasyon alanlarında çiftçilerimize tanıtımı yapılacaktır.

2-      HAYVANCILIĞIN GERİLEMESİ VE İLİMİZ HAYVAN VARLIĞINDAKİ AZALMA:

İlimiz hayvancılığı, ülkemiz genelinde yaşanan sorunlarla eş zamanlı olarak olumsuz etkilenmekte ve bu durum ilimiz hayvan varlığında ve hayvansal ürün üretiminde gerilemeye sebep olmaktadır. Bakanlığımız tarafından yürütülen çözüm çalışmalarına ek olarak ilimiz meralarının  tespit, tahdit ve ıslah çalışmalarına hız verilmesi, meralarımızın bir an önce ilimiz hayvancılığına sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca ilimiz tarımsal ürün yelpazesinin dar oluşu ve yem bitkileri ekiliş alanlarımızın bu yelpazede yeterli yeri almamış oluşu hayvan besleme maliyetlerindeki artışla birlikte hayvancılığımızın olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. 

Bu kapsamda;

·         İlimiz genelinde toplamda 43 bin hektar olan mera alanlarımızın tamamında tespit ve tahdit çalışmalarımız tamamlanmış olup, ıslah çalışmalarına devam edilmektedir.  Bu amaçla yürütülen çalışmalarda Keskin İlçemiz Yoncalı Köyünde “Yoncalı Köyü Mera Islah Projesi” adıyla 2015 yılında uygulamaya başlanan ve toplamda 4.100 dekar alanda yapılan ıslah çalışmaları tamamlanarak örnek gösterilecek bir mera oluşturulmuştur. Yine aynı kapsamda Keskin ilçemiz Cinali Köyünde, toplamda 4.568 dekar alanda ıslah çalışmaları planlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

·         Yapılan demonstrasyon çalışmaları ve İl Özel İdaresi Bütçesinden desteklenen projeler ile İlimizde yem bitkileri ekiliş alanlarımızın arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda ilimiz genelinde 1400 kg sertifikalı Yonca ( Bilensoy ) tohumu dağıtımı yapılmış olup, korunga ekilişinin teşvik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

·         Hayvancılığın desteklenmesi çalışmaları kapsamında Bakanlığımız tarafından Konya Ovası projesi (KOP) illerine sunulan %50 hibeli ahır/ağıl yapımı desteğinden etkin yararlanımın sağlanması adına bilgilendirme toplantıları yapılarak ilimiz genelinden 26 başvuru yapılması sağlanmış, bu başvurulardan 9 tanesi toplamda 1 Milyon 323 Bin TL destek ödemesi almaya hak kazanmıştır.

·         İlimiz hayvancılık sektörü temsilcileri ile toplantı yapılarak, sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirilmiş, elde edilen veriler Bakanlığımız düzeyinde paylaşılmıştır.

3-      KATMA DEĞERİ YÜKSEK VE MARKALAŞMIŞ ÜRÜNLERİN ÜRETİLMEYİŞİ: İlimiz genelinde üretilen tarımsal ürünlerin ve bu ürünlerin işlenmesi ile pazara sunulabilecek alternatif ürünlerin çoğaltılması gerekmektedir. Kırıkkale adı ile tescillenmiş markalaşmış ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

·         Organik tarım ve iyi tarım ile üretilen ürünlerin arttırılması ve 49 ilin karayolu ulaşım ağında kavşak noktada bulunan ilimizde organik ürün pazarının oluşturulması planlanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmalarda ilimizde İyi Tarım Uygulaması yapılan alanlarda % 100, Organik tarım yapılan alanlarda % 400 civarında artış sağlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Amaçlanan artış ve planlanan çalışmalar neticesinde ilimizde organik ürün satış noktası kurulması ve bu ürünlerin pazarlanması hedeflenmektedir.

·         Delice ilçemizde yaygın olarak yapılan bağcılık faaliyetleri ve Delice Beyazı üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için hazırlanan Delice Fidan Üretim Tesisi Projesi 20.000 adet / yıl kapasiteli Asma ve Fidan Üretim Tesisinin Kurulması Projesi Bakanlığımız tarafından 75 bin TL destek almıştır. Ayrıca Bağcılık Uygulama Merkezi kurulması amaçlı bir proje hazırlanarak KOP İdaresine sunulmuştur.

4-      ÇİFTÇİ PROFİLİNİN YAPISI VE TARIMDA GENÇ NÜFUS EKSİKLİĞİ:

İlimiz tarım sektöründe aktif olarak rol alan çiftçilerimiz orta yaş üzeri yaş ortalamasına sahiptir. Geleneklerine ve alışkanlıklarına bağlı olarak tarımsal üretimlerini sürdürme eğilimi gösteren ve genellikle miras yoluyla bölünmüş, mülkiyet problemi olan tarımsal parsellerde faaliyet sürdürmektedir. Ayrıca çiftçi profilinin büyük bir kısmı büyükşehirlerde ikamet etmekte ve genellikle birincil gelir kaynağı olarak tarım dışı bir alanda çalışmakta, tarımsal faaliyetlerini ek gelir amaçlı yapmaktadır. Bu durum birim alanda daha verimli ve kaliteli üretim tekniklerine geçişi imkansız hale getirmektedir.

Bu kapsamda kırsal alandaki nüfusun gençleştirilmesi, modern tarım teknolojilerine geçişin sağlanması gerekmektedir.

·         Bakanlığımız tarafından yürütülen Genç Çiftçi Proje Destekleri kapsamında ilimize 2016 yılında 130 proje için 3.900.000 TL, 2017 yılında 132 proje için 3.960.000 TL hibe verilmiştir. Bu kapsamda ilimizde tarımsal faaliyete başlayan Genç Çiftçilerimize İl Müdürümüz ve Teknik personellerimiz tarafından yapılan ziyaretler ile teknik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır.

·         Miras yoluyla bölünmüş ve mülkiyet problemi nedeniyle işlenemeyen arazilerimiz için Bakanlığımız arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalara hız verilerek arazilerimizin tarıma kazandırılmasına çalışılmaktadır.

·         Fizibilite çalışması sürdürülen proje ile “Parsel Birleştirme” uygulaması yapılarak işletme ve arazi büyüklükleri arttırılmak suretiyle yüksek verimli üretim tekniklerine geçişe katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

·         Bakanlığımız tarafından uygulamaya koyulan ve temel olarak bitkisel ve hayvansal üretim yapan her işletmeye konusunda uzman bir personel ile danışmanlık hizmeti sunulmasını amaçlayan “Tarımsal İşletme Danışmanlığı” hizmetleri kapsamında İl Müdürlüğümüzün yoğun çalışmaları başarı ile tescillenmiştir. Bakanlığımız tarafından takip edilen ve işletme sahiplerinin görüşleri doğrultusunda yapılan çalışma ile İl Müdürlüğümüz hayvansal üretim işletmeleri ziyaret ve memnuniyetinde Türkiye birincisi olmuştur.

5-      DESTEKLEMELERDEN ETKİN YARARLANIMIN SAĞLANMASI:

Yapılan toplantı ve analiz çalışmaları sonucunda İlimizin özellikle Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında sunulan imkanlardan yeterince faydalanamadığı, yürütülecek bilgilendirme çalışmaları ile bu desteklerin İlimiz Kırsal Kalkınma hedefleri doğrultusunda daha etkin kullanımının sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda;

·         “Tarım Sektörü İstişare Toplantısı” ile başlayan süreçte çiftçi ve üreticilerimizle bireysel temasların kurulmasının gerekliliği görülmüştür. Bu amaçla İl merkezi, İlçe Merkezleri ve köylerimizde toplantılar düzenlenerek desteklemelerden, teknik konulara kadar birçok konuda bilgilendirme yapılmıştır. Bu amaçla sadece Ocak-Şubat 2017 döneminde 15 köy toplantısı yapılmıştır.

·         İlimiz genelinde verilen destekleme miktarları;

2016 YILI DESTEKLEMELERİ

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ

31,6 Milyon TL

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

5.5 Milyon TL

TOPLAM

37.1 Milyon TL

 

KKYDP KAPSAMINDAKİ HİBE DESTEKLEMELERİ

BİREYSEL SULAMA SİSTEMİ DESTEKLERİ 2016-2017

147 Bin TL

GENÇ ÇİFTÇİ PROJELRİ 2016-2017

7,8 Milyon TL

EKONOMİK YATIRIM PROJELERİ 2016

3,6 Milyon TL

TOPLAM

11,6 Milyon TL

 

 

·         Ayrıca 2017 yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ de yapılan değişiklik ile İlimiz için birçok desteklemeden yararlanma imkanı doğmuştur. Tebliğ ve detayları aşağıda belirtilmiştir. Konu hakkında detaylı bilgi için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden bilgi alınabilir.

1 – AMAÇ : Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlamanın geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve ekonomik alt yapının güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.

2- KONULAR :

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik hazırlanan projeler

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik hazırlanan projeler

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik hazırlanan projeler

d) Soğuk hava deposu

e) Çelik silo

f) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

g) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera

ğ) Yenilenebilir enerji üretim sistemleri

h) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar (büyükbaş en az 10 baş, küçükbaş en az 100 baş  hindi en az 1.000 adet, kaz  en az 1.000 adet ve su ürünleri yetiştiriciliği en az 10 kurulu ürün kapasiteli tesis olacak) Yumurta üretimine yönelik hindi ve kaz yetiştiriciliği hibe kapsamında değildir.

ı) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları.

3- YATIRIM SÜRESİ: Yatırımın en son tamamlanma süresi 01/10/2018’dir. Bu süre zarfında tamamlanamayan projeler yatırımcının talebi ve İl Müdürlüğünün uygun görmesi halinde doksan günlük süre verilir. Yatırımcının alması gereken yasal izinler içinde yatırımcının talebi halinde il Müdürlüğünün uygun görmesi halinde doksan günlük süre verilir.

4- BAŞVURU SÜRESİ : Bu tebliğin yayımı tarihi  olan 13.09.2017 tarihi ile 11/12/2017 tarihleri arasında elektronik ağ üzerinden başvuru yapılır.

5- YATIRIM TUTARI :

-Kırsal turizm yeni tesis başvurusu 1.500.000,00 TL;  el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi, çiftlik faaliyetlerini geliştirmeye yönelik alt yapı yatırım konuları 500.000,00 TL, diğer proje konularında ise yeni tesis başvuru 2.000.000,00 TL,  kapasite artırımı ve teknoloji yenileme proje konuları 1.500.000,00 TL ve tamamlama projelerinde 1.750.000,00 TL ye kadar hibe desteği verilir.

- Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

6- KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR:

- Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm , el sanatları ve katma değerli ürünler hariç gerçek ve tüzel (son başvuru tarihinden önce kurulmuş olan) kişiler başvuru yapabilir, fakat bu kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

- Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan, Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri başvuru yapabilir.

- Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri kuruluş tüzüklerinde / ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler. Ayrıca bu kuruluşlar hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

7- UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ :

- Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

- Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamaz. Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak  hibe başvurusunda bulunamaz. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişi olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamaz.

8- GİDER KALEMLERİ :

- İnşaat işleri alım giderlerine ve Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine hibe desteği verilir. Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20’sinden fazla olamaz. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik başvurularda bu oran aranmaz.

-Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerinde Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir. Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz. Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret olabilir. Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir. Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

9- PROJE KAYNAKLARINDAN KARŞILANMAYACAK GİDERLER:

               -Her türlü borçlanma giderleri, faizler, başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderleri, kira giderleri, kur farkı giderleri ve arazi, arsa ve bina alım bedelleri.

 

 

 

 

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN